Cloud Server

lua dao

Cloud 01

Lựa chọn SSD hoặc SAS

36 tháng 192.000 VNĐ
24 tháng 204.000 VNĐ
12 tháng 216.000 VNĐ
06 tháng 228.000 VNĐ
CPU Intel Xeon [2] Cores
SSD 30GB
SAS 100GB
RAM 1.5GB + 25MB free
Băng thông Unlimited
IP 1
đăng ký

Cloud 02

Lựa chọn SSD hoặc SAS

36 tháng 316.000 VNĐ
24 tháng 336.000 VNĐ
12 tháng 355.000 VNĐ
06 tháng 375.000 VNĐ
CPU Intel Xeon [3] Cores
SSD 50GB
SAS 160GB
RAM 2GB + 1GB free
Băng thông Unlimited
IP 1
đăng ký

Cloud 03

Lựa chọn SSD hoặc SAS

36 tháng 500.000 VNĐ
24 tháng 531.000 VNĐ
12 tháng 562.000 VNĐ
06 tháng 594.000 VNĐ
CPU Intel Xeon [3] Cores
SSD 60GB
SAS 200GB
RAM 3GB + 1GB free
Băng thông Unlimited
IP 1
đăng ký

Cloud 04

Lựa chọn SSD hoặc SAS

36 tháng 614.000 VNĐ
24 tháng 653.000 VNĐ
12 tháng 691.000 VNĐ
06 tháng 730.000 VNĐ
CPU Intel Xeon [5] Cores
SSD 80GB
SAS 240GB
RAM 4GB + 1GB free
Băng thông Unlimited
IP 1
đăng ký

Cloud 05

Lựa chọn SSD hoặc SAS

36 tháng 888.000 VNĐ
24 tháng 943.000 VNĐ
12 tháng 999.000 VNĐ
06 tháng 1.054.000 VNĐ
CPU Intel Xeon [6] Cores
SSD 100GB
SAS 260GB
RAM 5GB + 1GB free
Băng thông Unlimited
IP 1
đăng ký

Cloud 06

Lựa chọn SSD hoặc SAS

36 tháng 1.056.000 VNĐ
24 tháng 1.122.000 VNĐ
12 tháng 1.188.000 VNĐ
06 tháng 1.254.000 VNĐ
CPU Intel Xeon [6] Cores
SSD 120GB
SAS 300GB
RAM 6GB + 1GB free
Băng thông Unlimited
IP 1
đăng ký

Cloud Pro 01

36 tháng 706.000 VNĐ
24 tháng 750.000 VNĐ
12 tháng 794.000 VNĐ
06 tháng 838.000 VNĐ
CPU Intel Xeon Silver [4] Cores
SSD 80GB
RAM 4GB + 1.5GB free
Băng thông Unlimited
IP 1
đăng ký

Cloud Pro 02

36 tháng 1.008.000 VNĐ
24 tháng 1.071.000 VNĐ
12 tháng 1.134.000 VNĐ
06 tháng 1.197.000 VNĐ
CPU Intel Xeon Silver [4] Cores
SSD 120GB
RAM 4GB + 2GB free
Băng thông Unlimited
IP 1
đăng ký

Cloud Pro 03

36 tháng 1.195.000 VNĐ
24 tháng 1.270.000 VNĐ
12 tháng 1.345.000 VNĐ
06 tháng 1.419.000 VNĐ
CPU Intel Xeon Silver [6] Cores
SSD 120GB
RAM 5GB + 1.5GB free
Băng thông Unlimited
IP 1
đăng ký

Supper Cloud 01

Lựa chọn SSD hoặc NVME (siêu tốc)

36 tháng 1.175.000 VNĐ
24 tháng 1.249.000 VNĐ
12 tháng 1.322.000 VNĐ
06 tháng 1.366.000 VNĐ
CPU Intel Xeon Silver Gold [6] Cores
SSD 120GB
NVME (Siêu tốc) 60GB
RAM 3GB + 3GB free
Băng thông Unlimited
IP 1
đăng ký

Supper Cloud 02

Lựa chọn SSD hoặc NVME (siêu tốc)

36 tháng 1.595.000 VNĐ
24 tháng 1.695.000 VNĐ
12 tháng 1.795.000 VNĐ
06 tháng 1.854.000 VNĐ
CPU Intel Xeon Silver Gold [8] Cores
SSD 150GB
NVME (Siêu tốc) 80GB
RAM 4GB + 4GB free
Băng thông Unlimited
IP 1
đăng ký

Supper Cloud 03

Lựa chọn SSD hoặc NVME (siêu tốc)

36 tháng 2.015.000 VNĐ
24 tháng 2.141.000 VNĐ
12 tháng 2.267.000 VNĐ
06 tháng 2.343.000 VNĐ
CPU Intel Xeon Silver Gold [10] Cores
SSD 200GB
NVME (Siêu tốc) 100GB
RAM 5GB + 5GB free
Băng thông Unlimited
IP 1
đăng ký

Supper Cloud 04

Lựa chọn SSD hoặc NVME (siêu tốc)

36 tháng 2.351.000 VNĐ
24 tháng 2.498.000 VNĐ
12 tháng 2.645.000 VNĐ
06 tháng 2.733.000 VNĐ
CPU Intel Xeon Silver Gold [12] Cores
SSD 250GB
NVME (Siêu tốc) 120GB
RAM 6GB + 6GB free
Băng thông Unlimited
IP 1
đăng ký

Supper Cloud 05

Lựa chọn SSD hoặc NVME (siêu tốc)

36 tháng 2.856.000 VNĐ
24 tháng 3.034.000 VNĐ
12 tháng 3.213.000 VNĐ
06 tháng 3.320.000 VNĐ
CPU Intel Xeon Silver Gold [16] Cores
SSD 300GB
NVME (Siêu tốc) 120GB
RAM 8GB + 8GB free
Băng thông Unlimited
IP 1
đăng ký

Supper Cloud 06

Lựa chọn SSD hoặc NVME (siêu tốc)

36 tháng 3.779.000 VNĐ
24 tháng 4.015.000 VNĐ
12 tháng 4.252.000 VNĐ
06 tháng 4.488.000 VNĐ
CPU Intel Xeon Silver Gold [16] Cores
SSD 500GB
NVME (Siêu tốc) 160GB
RAM 8GB + 10GB free
Băng thông Unlimited
IP 1
đăng ký